Gjennomprøvde metoder

Minimatikk bygger på Lev Vygotskijs teori om barnets nærmeste utviklingssone, Leonid Zankovs teori om utviklende læring og Mikhail Bakhtins teori om språkets og dialogens betydning for læring.

Alle disse teoretikerne er kjente og anerkjente i det norske pedagogiske miljøet.

Barn kan ikke lære alt på egen hånd, de har behov for støtte og hjelp fra en person med mer kompetanse som kan legge til rette for en vei videre. Tilrettelegging  for nye kunnskaper og ferdigheter skal ikke ligge altfor langt fra det barnet allerede kan ( i den nærmeste utviklingssonen).

Dette betyr at det er viktig å se hva barnet mestrer nå, og prøve seg litt frem. Barn utvikler seg i forskjellig takt. Barn på samme alderstrinn kan være mottakelige for ulike stimulanser.​

Leonid Zankovs teori om utviklende læring bygger på at det ikke bare gjelder å finne et riktig svar, men at prosessen med observasjon, analyse, tenkning  og samspill med andre er det viktigste for å utvikle forståelse for matematikk. Det er heller ikke alltid det finnes bare ett riktig svar.

Gjennom å observere, tenke og snakke med andre barn om problemstillinger utvikles en kreativ, kritisk, analytisk og selvstendig tilnærming til matte og logikk. Dette har overføringsverdi til livet generelt.

Minimatikk føyer seg inn i en sosiokulturell tradisjon med vekt på det intersubjektive i læringsprosesser.